Типовий договір на надання послуг з підбору персоналу

ДОГОВІР

на надання послуг з підбору персоналу

 

м. Київ                                                                                                                                               «___» ________ 2022 року

 

Приватне підприємство «КА ФОРТУНА», іменоване надалі «Виконавець», в особі директора Кірпи Ганни Василівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і ________________________________________________

іменоване надалі «Замовник», в особі, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цей договір (надалі – «Договір») про нижче наведене:

  1. Предмет Договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання по наданню послуг з підбору фахівців на вакантні посади, для подальшого працевлаштування на підприємство Замовника відповідно до вимог, вказаних у відповідних заявках, що підтверджується підписанням відповідних Додаткових угод до даного Договору та які є невід’ємною частиною даного Договору.

  1. Порядок надання послуги Виконавцем

2.1. Виконавець приймає на себе обов'язки по пошуку кандидатів, первинному їх тестуванню на підставі методики Виконавця і організації перевірки рекомендацій з моменту отримання відповідної заявки від Замовника на виконання послуг з підбору персоналу і підписання сторонами відповідної Додаткової угоди.

2.2. Виконавець здійснює пошук і підбір фахівців на вакантну посаду, і представляє Замовникові резюме з біографічними і кваліфікаційними даними кандидатів.

2.3. Виконавець організовує всі етапи співбесіди Замовника з кандидатами.

2.4. У разі звільнення фахівця (кандидата, прийнятого на роботу Замовником) до закінчення 3-ох місячного гарантійного випробувального терміну з моменту фактичного виходу на роботу:

а)           за ініціативою Замовника, якщо не пройшов випробувальний термін, що повинне бути підтверджено документально;

б)           за власним бажанням фахівця, крім випадків, коли дане звільнення сталося внаслідок фактичного погіршення умов роботи зі сторони Замовника. Під фактичним погіршенням умов роботи розуміється: зниження рівня заробітної плати, зміна посадових обов'язків фахівця, без його на те згоди і інші обставини, знаючи на існування яких заздалегідь фахівець не погодився б перейти (влаштуватися) на роботу до Замовника,

Виконавець з моменту повідомлення Замовником про звільнення фахівця, представляє Замовнику іншого кандидата без стягування яких-небудь додаткових платежів (повторної оплати), або за наявності іншої вакансії здійснює заміну новим кандидатом. Дана заміна без додаткових платежів здійснюється одноразовою.

2.5. Виконавець не виконує одноразову заміну згідно вищезазначеного пункту:

а) якщо дане звільнення стало наслідком фактичного погіршення умов праці: зниження рівня заробітної плати, зміна посадових обов'язків фахівця, без його на те згоди, або інші обставини, знаючи на існування яких заздалегідь, фахівець не погодився би перейти (влаштуватися) на роботу до Замовника;

б) у разі реструктуризації компанії Замовника, внаслідок якої дана посада скорочена або вимоги до якої змінилися.

  1. Порядок замовлення і приймання послуги Замовником

3.1. Замовник надає необхідну для надання послуг з підбору фахівців інформацію (кваліфікаційні вимоги, опис посадових обов'язків і так далі) шляхом докладного заповнення бланка заявки. При цьому, примірна форма заявки може бути змінена, доповнена, конкретизована залежно від потреб та/або вимог Замовника до пошуку необхідного йому фахівця або уточнення інших умов прийняття фахівця на роботу.

3.2. Після вивчення резюме потенційних кандидатів Замовник зобов'язаний повідомити Виконавця про свою зацікавленість в конкретних кандидатах протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту направлення резюме. У разі ухвалення позитивного рішення щодо проведення співбесіди, Замовник погоджує з Виконавцем дату, час і адресу місця проведення співбесіди.

3.3. Замовник протягом 5 (п'яти) робочих днів від дати проведення співбесіди зобов'язаний ухвалити рішення про відповідність або невідповідність кандидата вимогам, що пред'являються Замовником.

3.4. У разі ухвалення позитивного рішення за наслідками проведеної співбесіди і офіційної пропозиції кандидатові, Замовник повідомляє Виконавця про дату виходу кандидата на роботу.

3.5. Замовник також повідомляє Виконавця, якщо ухвалено рішення про працевлаштування кандидата, наданого Виконавцем, на іншу посаду або в іншу структуру, що організаційно взаємодіє із Замовником. В даному випадку послуга вважається наданою і підлягає оплаті в порядку і строки, передбачені даним Договором.

3.6. Послуга вважається наданою Виконавцем і прийнятою Замовником у разі прийому фахівця на роботу на підприємство Замовника. Датою прийому фахівця на роботу вважається дата фактичного допущення його до роботи, незалежно від своєчасності оформлення на роботу такого фахівця.

3.7. Замовник протягом 5 (п’яти) банківських днів від дати фактичного виходу кандидата на роботу оплачує послуги Виконавця в розмірі і в терміни, вказані в цьому Договорі і підписує Акт виконаних робіт.

3.8. Якщо до закінчення встановленого випробувального терміну Замовник виявляє невідповідність фахівця вимогам, перерахованим в заявці, Замовник зобов'язується представити обґрунтовану причину звільнення фахівця.

3.9. У разі, якщо Замовник залучає кандидата на виконання окремих програм (роботи) протягом року, він зобов'язаний оплатити послуги Виконавця в повному обсязі за підбір фахівця.

3.10. У разі зняття вакансії, заявленої в заявці, Замовник зобов'язаний негайно сповістити про це Виконавця.

3.11. У разі підбору фахівця на вакантну посаду згідно заявці самим Замовником, він протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту підбору повідомляє Виконавця про даний факт. В цьому випадку Виконавець припиняє свої дії з пошуку і підбору фахівців - кандидатів на вакансію, яка за даним пунктом стала не актуальною.

3.12. Замовник зобов'язаний зберігати конфіденційність наданої Виконавцем інформації про кандидатів відповідно до цього Договору.

  1. Вартість послуг і порядок оплати

4.1. Вартість послуг Виконавця по кожній конкретній заявці визначається за угодою Сторін і відображається у відповідній Додатковій угоді.

4.2. Оплата послуг Виконавця проводиться Замовником на підставі виставлених рахунків Виконавця протягом 3 (трьох) робочих днів та підписання акта наданих послуг.

4.3. У разі прострочення оплати наданих послуг Замовник виплачує Виконавцеві пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожен день прострочення.

  1. Порядок вирішення спорів

5.1. Всі спори і розбіжності, які можуть виникнути під час виконання цього Договору або у зв'язку з ним, по можливості вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами. У випадку, якщо Сторони не досягнуть угоди, спір розглядається у суді у встановленому чинним законодавством України порядку.

  1. Строк дії договору

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами Сторін і діє протягом трьох років.

6.2. Договір може бути розірваний кожною зі Сторін з попередженням іншої Сторони за 20 (двадцять) робочих днів до моменту його розірвання. При цьому зобов'язання Замовника по оплаті належно наданих послуг викладені в.п.4.2. і зобов'язання Виконавця по безкоштовній заміні фахівців, викладені в п.2.4 залишаються в силі до виконання Сторонами цих зобов'язань.

6.3. Згідно пункту 3.2 та 3.3. Договору, якщо (протягом 3 робочих днів Замовник не повідомляє про своє рішення по резюме і протягом 5 робочих днів про результати співбесід з кандидатами) Виконавець залишає за собою право зупинити процес пошуку і підбору персоналу та розірвати Договір в односторонньому порядку.

  1. Інші умови

7.1. Зміни і доповнення до цього Договору дійсні, якщо вони здійснені в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками обох Сторін.

7.2. З усіх питань, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

7.3. Договір складений в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

7.4. Всі Додатки до цього Договору, оформлені належним чином, є його невід'ємною частиною.

  1. Реквізити Сторін